#menu-item-7106

Politika soukromí

Informace o osobních údajích pro klienty

Úvod

Pokud jste narazili na tyto stránky, pak určitě proto, že jsme vám zaslali vhodný odkaz v elektronické korespondenci, na faktuře, výdejce zboží, potvrzení objednávky nebo podobném dokumentu nebo že vás informoval o těchto stránkách váš zaměstnavatel/zadavatel/atd.

Chceme totiž co nejlépe splnit své povinnosti vyplývající z GPDR, ale víme, že uvedení všech těchto vysvětlení na jiném místě, jako je např. právě e-mail nebo faktura, by bylo pro vás mnohem obtížnější a nečitelné, a informování každého zaměstnance/dodavatele/atd. našeho klienta – nemožné. Proto, bude-li to možné, chceme tyto informace navíc shromáždit na tomto místě.

Pamatujte, že pokud budete mít jakékoli pochybnosti, dotazy nebo připomínky ke zpracování vašich údajů firmou Prosperplast s.r.o. , můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese: odo@prosperplast.pl nebo telefonicky na čísle +420 553 034 443.

Vysvětlení a příslušné informace

  1. Správcem vašich osobních údajů je PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z O.O., 43-378 Rybarzowice ul. Wilkowska 968 (Polsko), Prosperplast s.r.o., V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory (Czech Republic) dále jen: Správce.
  2. Právním základem zpracování vašich údajů je smlouva mezi vámi a správcem nebo smlouva, kterou uzavřel s námi váš zaměstnavatel/zadavatel/atd., dále jen: Smlouva, pro jejíž splnění je zpracování vašich údajů nezbytné. Může se však stát, že zpracujeme vaše osobní údaje na jiném základě, zejména na základě souhlasu, který jste nám udělili. Protože tyto stránky uvádějí obecné informace, nejsme schopni shromáždit údaje všech smluv a všech souhlasů, které máme k dispozici. Pamatujte však – pokud máte pochybnosti nebo dotazy v tomto rozsahu, vždy nám můžete napsat nebo zavolat a přesně vám vysvětlíme, na jakém základě zpracováváme vaše údaje. Osobní údaje nezpracováváme bez právního základu.
  3. Vaše osobní údaje jsou zpracovány pouze pro účely spojené s plněním smlouvy a pro provedení nezbytných opatření před uzavřením smlouvy, zejména pro účely vedení korespondence nebo výlučně pro účely stanovené správcem v okamžiku udělení souhlasu.
  4. Uvedení osobních údajů není povinné, avšak jejich neuvedení způsobí, že uzavření a splnění smlouvy nebude možné. V případě souhlasu, jeho neudělení způsobí, že správce vám nebude moci poskytovat stanovené služby nebo jiná plnění (např. newsletter).
  5. Vaše údaje budou uchovávány tak dlouho, jak to bude nutné, tj. po dobu předpokládanou zákonem (pro statistické nebo daňové účely). V případě souhlasu – budeme vaše údaje zpracovávat po dobu poskytování služby nebo jiných služeb, na které se vztahuje souhlas.
  6. Příjemci vašich osobních údajů mohou být subjekty, kterým jsme povinni předávat údaje ve smyslu závazných právních předpisů (např. finanční úřad), a také subjekty, které provádějí pro nás vedlejší služby pro účely splnění smlouvy nebo poskytují služby nebo jiná plnění (v případě souhlasu), tj. zejména subjekty poskytující hostingové, účetní, přepravní, kurýrní a podobné služby. S takovými subjekty máme podepsané příslušné smlouvy zaručující příslušnou úroveň bezpečnosti a soulad se zákonem.
  7. Pamatujte, že máte právo na přístup ke svým údajům, včetně získání kopií údajů, právo na opravu údajů, právo na odstranění údajů (ve stanovených situacích), právo na podání stížnosti dozorovému úřadu zabývajícího se ochranou osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů. V rámci, v jakém jsou vaše údaje zpracovány na základě souhlasu, můžete navíc využít právo na odvolání souhlasu v rozsahu, v jakém jsou zpracovány na tomto základě (odvolání souhlasu nemá vliv na soulad s právem na zpracování, který byl proveden na základě souhlasu před jeho odvoláním) a právo na přenášení osobních údajů, tj. získání od správce vašich osobních údajů, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
  8. Na základě vašich osobních údajů nebude správce činit automatizovaná rozhodnutí, včetně rozhodnutí, která jsou výsledkem profilování.
  9. S výhradou bodu 9a nejsou vaše údaje předávány mimo území EHP.

9a. Službu newsletteru zajišťuje platforma Mailchimp, jejíž provozovatel má sídlo a servery v USA, proto v souvislosti s touto službou mohou být některé osobní údaje předávány mimo území EHP. Podle ujištění poskytovatele služby jsou zajištěny veškeré bezpečnostní požadavky, zejména ty, které vyplývají z prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2021/914 ze dne 4. června 2021 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a doporučení č. 01/2020 o opatřeních, která doplňují nástroje pro předávání s cílem zajistit soulad s úrovní ochrany osobních údajů v EU. Další informace naleznete na adrese https://mailchimp.com/help/mailchimp-european-data-transfers/.